Regulamin

Regulamin obowiązuje od 01.08.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.delphini.pl obsługiwany jest przez firmę Delphini, Ewa Wojtowicz-Topiłko (w skrócie Delphini), zarejestrowaną w Osowcu, ul. Złota 2, 96-321 Osowiec. Firma została wpisana do rejestru CEiDG, posiada numer NIP: 951 138 55 95. Adres mailowy: office@delphini.pl, tel. 603 793 301 lub 607 327 883.

1.2. Firma Delphini przetwarza dane osobowe w celach realizacji zamówień oraz wystawienia faktury.

1.3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży i obowiązuje każdą ze stroną, o ile strony nie uzgodnią inaczej.

1.3. Definicje zastosowane w niniejszym regulaminie:

1.3.1. KLIENT – to osoba fizyczna albo osoba prawna, która zaakceptuje regulamin świadczenia usług przez Delphini.

1.3.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – firma Delphini dopuszcza dwa rodzaje formularza zamówień. Pierwszym rodzajem jest formularz zamówienia dostępny w sklepie internetowym firmy Delphini, który pozwala na złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy. Drugi rodzaj formularza, to dokument w dowolnym formacie lub wiadomość e-mail, w której zawarte są w punktach potrzebne informacje, które klient musi uzupełnić w celu złożenia zamówienia.

1.3.3. PRODUKT; TOWAR – każda rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym Delphini, a także każda rzecz ruchoma, którą Delphini może wycenić i wykonać na specjalne zamówienie Klienta, a która może być przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a Delphini.

1.3.4. SKLEP INTERNETOWY – rozumiany jako sklep internetowy prowadzony przez firmę Delphini, dostępny pod adresem internetowym www.delphini.pl

1.3.5. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Delphini, Ewa Wojtowicz-Topiłko (w skrócie Delphini), zarejestrowana w Osowcu, ul. Złota 2, 96-321 Osowiec. Firma została wpisana do rejestru CEiDG, posiada numer NIP: 951 138 55 95. Adres mailowy: office@delphini.pl, tel. 603 793 301 lub 607 327 883.

1.3.6. UMOWA SPRZEDAŻY – to umowa zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem poprzez sklep internetowy albo drogą mailową.

1.3.7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Delphini na rzecz klienta poprzez sklep internetowy albo drogą mailową.

1.3.8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia poprzez sklep internetowy Delphini albo drogą mailową, które bezpośrednio wyraża chęć zakupu usługi lub towaru oraz zmierza do zawarcia umowy sprzedaży z Delphini.

1.3.9. AKCEPTACJA REGULAMINU – Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez złożenie zamówienia poprzez stronę internetową albo wysłanie wiadomości e-mail z wyrażeniem chęci złożenia zamówienia. W przypadku zamówień mailowych, Delphini musi potwierdzić zawsze pisemnie otrzymanie wiadomości, dostępność wszystkich produktów, a także podsumować całe zamówienie i wysłać szczegóły dotyczące płatności. Zamówienie zostaje złożone dopiero, gdy Klient zaakceptuje pisemnie podsumowanie otrzymane od Delphini.

 

2. SKLEP INTERNETOWY

2.1. Delphini w sklepie internetowym oferuje możliwość złożenia zamówienia poprzez formularz zamówienia.

2.1.1. Klient poprzez formularz zamówienia dodaje produkty lub usługi do koszyka. Po wybraniu produktów, klient składa zamówienie.

2.2. Aby poprawnie złożyć zamówienie, klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. UMOWA SPRZEDAŻY

3.1. Informacje o produktach lub usługach zamieszczone w sklepie internetowym Delphini są zgodne ze stanem faktycznym.

 3.2. Cena produktu lub usługi zawsze zawiera podatek i inne składniki, w tym podatek. Cena podawana jest w polskich złotych. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy i płatności, które podawane są w końcowym etapie składania zamówienia, a także w zakładce na stronie internetowej dotyczącej dostawy oraz płatności.

3.3. Cena w momencie składania zamówienia jest wiążąca i nie może ulec zmianie w późniejszych etapach realizacji zamówienia. Jednym wyjątkiem jest zmiana wytycznych dotyczących zamówienia wyrażona przez klienta w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail, np. zmiana dekoracji na droższą. W żadnym innym wypadku, cena nie może ulec zmianie.

3.4. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie zamówienia poprzez klienta.

3.5. Klient składa zamówienie. Następnie Delphini potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji, co jest wiążące dla obu stron.

3.6. Przyjęcie zamówienia zostaje potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości o jego przyjęciu drogą e-mailową poprzez Delphini. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Delphini zamówienia do realizacji.

3.7. Realizacja zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu całej wpłaty na koncie Delphini podanym przy składaniu zamówienia, chyba że obie strony zgodnie ustalą inaczej. Odstępstwem od tego punktu jest wyłącznie wysyłka z płatnością przy odbiorze lub odbiór osobisty z płatnością przy odbiorze.

3.8. Klient ma prawo przesłać własny projekt graficzny do wykonania zamówienia/towaru na zamówienie. W takim przypadku, przesłanie projektu jest jednoznacznie z oświadczeniem klienta, że posiada do projektu prawa autorski lub własności, a także plik został wykonany i przekazany do realizacji Delphini w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia różne metody płatności:

4.1.1. Płatność elektroniczna dostępna dzięki serwisowi zewnętrznemu - Płatności Shoper - realizowanemu dzięki Blue Media S.A.

4.1.2. Przelew na rachunek bankowy sklepu internetowego podany podczas składania zamówienia oraz w zakładce kontakt.

4.1.3. Płatność za pobraniem dostępna przy wysyłce kurierem lub do paczkomatu.

4.1.4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.2. Nie da się połączyć dwóch różnych metod płatności przy zamówieniu przez sklep internetowy.

4.3. Istnieje możliwość połączenia różnych metod płatności przy zamówieniu złożonym drogą e-mailową.

4.4. Przy zamówieniach składanych drogą e-mailową mogą nie być dostępne wszystkie możliwości płatności.

4.5. Delphini zastrzega sobie prawo do zmian w sposobach płatności, jednak nie mogą one dotyczyć już wcześniej złożonych zamówień.

4.6. Jeśli następuje zwrot należności wpłaconej kwoty, niezależnie od formy wpłaty należności, należność zostaje zwrócona na konto bankowe klienta. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem należności na konto klienta.

4.7. Jeśli klient nie dokona płatności za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (nie dotyczy zamówień za pobraniem), chyba że umową pomiędzy Delphini a klientem stanowi inaczej, Delphini ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub anulowania zamówienia. Jeśli klient nie uiści opłaty w wyznaczonym terminie, jest to równoznaczne z rozwiązaniem przez klienta umowy sprzedaży oraz anulowaniem zamówienia.

4.8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości). Spółka ta odpowiada również za bezpieczeństwo transakcji.

 

5. KOSZT, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

5.1. Delphini udostępnia różne sposoby dostawy lub odbioru zamówienia, które są na bieżąco aktualizowane i zawsze podane do wiadomości klienta na stronie internetowej sklepu oraz do wyboru wraz z podanymi kosztami dostawy w formularzu zamówienia. Delphini zastrzega sobie prawo do zmiany zmian sposobów dostawy oraz jej kosztów. Zmiany nie mogą dotyczyć zamówień wcześniej złożonych.

5.2. Koszt dostawy jest zawsze podany do wiadomości klienta oraz zawsze pokazany w formularzu zamówienia. Koszt dostawy jest różny, w zależności od formy dostawy. Koszt dostawy może ulec zmianie. Zmiana kosztu dostawy nie może dotyczyć zamówień już złożonych. Delphini może zwolnić klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za przesyłkę, jeśli tak będzie stanowiła umowa pomiędzy Delphini a klientem a także gdy klient przekroczy ustaloną przez Delphini kwotę, od której Delphini zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia tej kwoty.

5.3. Standardowy czas dostawy produktu to od 1 do 14 dni roboczych, chyba że umowa między Delphini a klientem stanowi inaczej. Klient może złożyć i opłacić zamówienie również z wyprzedzeniem i poprosić o konkretny termin dostawy, jednak należy zawsze potwierdzić taką możliwość najpierw z Delphini (przed złożeniem zamówienia).

5.4. Czas dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Delphini lub od dnia, w którym firma Delphini otrzymała elektroniczne potwierdzenie przelewu na rachunek Delphini lub od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zamówień za pobraniem.

5.5. Delphini zastrzega sobie możliwość odmowy dostarczenia produktów lub usług poza terytorium Polski.

6. REKLAMACJA

6.1. W razie niezgodności dostarczonego towaru (niezgodności zawartości lub uszkodzenia) ze złożonym zamówieniem, klient powinien powiadomić Delphini o tym fakcie, a także odmówić przyjęcia przesyłki, której nie zamawiał, która jest niezgodna z zamówieniem lub która została uszkodzona w transporcie.

6.2.  W razie dostarczenia wadliwych produktów lub uszkodzonych podczas transportu, klient zobowiązany jest wraz z kurierem wypełnić protokół uszkodzenia i bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Delphini. Następnie klient może odesłać otrzymaną przesyłkę i domagać się zwrotu należności za ten towar.

6.3. Reklamacje z powodu niezgodności produktu z umową sprzedaży

- klient bezzwłocznie informuje o tym fakcie Delphini – drogą mailową pod adresem office@delphini.pl

- Delphini w terminie nie dłuższym niż 14 dni na musi odnieść się do reklamacji. Niezależnie od decyzji, Delphini zobowiązuje się do pisemnej odpowiedzi mailowej na nadesłaną reklamację

- w przypadku uwzględnienia reklamacji, Delphini zobowiązuje się do zwrócenia należności za odesłany lub reklamowany produkt w ciągu maksymalnie 7 dni od następnego dnia roboczego po dniu, w którym firma Delphini przesłała drogą mailową decyzję. Zwrot należności następuje na konto, z którego została dokonana zapłata, a w przypadku płatności gotówką, na konto wskazane przez klienta.

6.4. Delphini nie wyraża zgody na zwroty towarów wysyłane przesyłką pobraniową.

6.5. Pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej lub w katalogu lub w ofercie, mogą wystąpić niewielkie różnice. Nie może być to podstawą reklamacji. Klient ma prawo wystąpić z prośbą o przesłanie próbek towarów, zarówno spożywczych, jak i niespożywczych. Ich zakup ustalany jest w sposób indywidualny, drogą mailową, na warunkach ustalanych indywidualnie na mocy porozumienia drogą mailową. Delphini ma prawo jednak odmówić wykonania próbek towarów.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny bez ponoszenia kosztów innych niż koszty wynikające z przepisów prawa. W tym celu klient zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Oświadczenie takie może wysłać tradycyjną pocztą pod adresem wskazanym przez Delphini lub pod adresem mailowym office@delphini.pl. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku numer 1 do tego regulaminu, lecz nie jest zobowiązany do użycia właśnie tego formularza. Może złożyć inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7.2. Gdy klient odstępuje od umowy, która została zawarta na odległość, umowę taką traktuje się jako umowę niezawartą. Delphini niezwłocznie zwraca w takim przypadku (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta, w którym klient odstępuje od umowy) wszystkie poniesione przez klienta koszty związane z realizacją tego zamówienia, w tym także koszty przesyłki. Delphini zwraca koszty w taki sam sposób, w który klient uiścił opłaty, chyba że klient w oświadczeniu wskaże inaczej.

7.3. Delphini ma prawo wstrzymać się ze zwrotem poniesionych przez klienta kosztów do momentu otrzymania zwracanych towarów.

7.4. Klient zobowiązany jest do zwrotu zwracanych towarów niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Za datę zwrotu towaru przyjmuje się datę przekazania towaru upoważnionemu przedstawicielowi firmy Delphini lub datę wysyłki towaru (w tym przypadku klient zobowiązany jest zachować potwierdzenie nadania towaru, na którym widnieje data wysyłki).

7.5. W przypadku odsyłania zwracanego towaru, klient zobowiązany jest do należytego zapakowania towaru i zabezpieczenia go z należytą starannością w taki sposób, aby uchronić towary przed uszkodzeniem lub zniszczeniem ich w transporcie.

7.6. Towary należy odesłać pod adresem: ul. Złota 2, 96-321 Osowiec, gm. Żabia Wola.

7.7. Klient ponosi wyłącznie koszty związane z odesłaniem towarów, chyba że firma Delphini zgodziła się je pokryć. Takie oświadczenie Delphini składa pisemnie drogą mailową.

7.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odsyłanych towarów, które to zmniejszenie wystąpiło w skutek korzystania z tych towarów w zakresie wykraczającym poza niezbędny zakres związany z koniecznością stwierdzenia cech tych towarów. Sprzedawca ma prawo wtedy dochodzić względem klienta odszkodowania, oczywiście w zakresie obowiązującego prawa.

7.9. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy, należy rozumieć jako 14 dni od dnia wysłania/przekazania towaru.

7.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w następujących przypadkach:

7.10.1. produktów spożywczych, które opakowanie jednostkowe zostało otwarte lub celowo naruszone przez klienta lub których zwrot jest niezgodny ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

7.10.2. towarów, które są częścią kompletów lub zestawów (w takiej sytuacji zwrot może dotyczyć wyłącznie całego zestawu).

7.11. Gdy umowa sprzedaży dotyczy przedsiębiorców, Delphini ma prawo rozwiązać taką umowę bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia – szczególnie w przypadku notorycznego spóźniania się z regulowaniem płatności lub nieterminowego uregulowania płatności.

7.12. W przypadku, gdy towary zostały wykonane z personalizacją lub całkowicie na zamówienie klienta, Delphini zastrzega sobie prawo do domagania się od klienta zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia (bez doliczania narzutu), np. kosztów wykonania personalizowanych naklejek lub zawieszek czy dekoracji na zamówienie. W takiej sytuacji Delphini przestawia szczegółową kalkulację takich dodatkowych kosztów na życzenie klienta.

8. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Polityka prywatności i wykorzystania plików Cookies na stronie www.delphini.pl

 

8.1.1. Firma Delphini, Ewa Wojtowicz-Topiłko, ul. Złota 2, 96-321 Osowiec, NIP 951 138 55 95, z należytą starannością zwraca szczególną uwagę na uszanowanie prywatności użytkowników korzystających z serwisu www.delphini.pl. Poniżej znajdują się zasady korzystania z naszego sklepu internetowego oraz jego polityka prywatności. Administratorem danych osobowych jest Ewa Wojtowicz-Topiłko (zwana dalej Administratorem). Kontakt z Administratorem danych pod adresem mailowym office@delphini.pl

 

8.1.2. Poprzez używanie tej strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na użytkowanie przez nas plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz lub zrezygnuj z korzystania z naszej strony.

 

8.1.3. Pliki „cookies” to dane informatyczne przechowywane w formie plików tekstowych w urządzeniach końcowych użytkowników, które są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Przede wszystkim zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu, a także własny numer, który jest niepowtarzalny.

 

8.1.4. Możemy wykorzystywać ciasteczka, ale tylko w celach statystycznych, a także usprawnienia działania naszej strony internetowej oraz wyświetlania dostosowanych treści i reklam. Pliki cookies pomagają nam lepiej dopasować treści do Twoich zainteresowań i oczekiwań, w tym także reklam.

 

8.1.5. Nasza strona internetowa korzysta z różnych usług Google (w tym Analytics, Adwords oraz Merchant Center), a także zawiera linki do Facebooka i innych mediów społecznościowych, w tym Instagrama. Dzięki podpiętym kodom usług Google, a także wykorzystywanemu tagowi remarketingowemu, możemy dopasować zindywidualizowane reklamy w sieci marketingowej Google i na Facebooku. Dzięki plikom cookies oraz tagowi remarketingowemu, użytkownikom można wyświetlić reklamy z naszej strony internetowej, gdy użytkownik już ją kiedyś odwiedził. Dzięki takim możliwościom, reklamy w sieci Google i Facebook mogą zobaczyć również użytkownicy o podobnym profilu korzystania z sieci. Każdy użytkownik delphini.pl ma możliwość uniemożliwienia Google śledzenia ruchu w internecie (podobnie jest również z Facebookiem). W tym celu należy odwiedzić stronę ustawień w Google lub na Facebooku i zmienić ustawienia reklam w Google lub na Facebooku. Możesz również uniemożliwić zbieranie Cookies poprzez właściwe ustawienie oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.

 

8.1.6. W celach statystycznych korzystamy z narzędzia „Google Analytics”, które anonimowo zbiera informacje o ruchu na naszej stronie internetowej. Szczegóły dotyczące polityki prywatności Google oraz informacje, w jaki sposób uniemożliwić zbieranie informacji usłudze Google znajdziesz tutaj: Zasady korzystania z usługi Google Analytics. Link: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

 

8.1.7. W celu zakazania firmie Google użytkowania plików Cookies, możesz skorzystać również z narzędzia dostępnego tutaj.

Polityka prywatności portalu Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Polityka prywatności portalu Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

8.1.8.Sklep internetowy wykorzystuje pliki Cookies również do zapamiętywania produktów dodanych do koszyka.

8.1.9. Firma Delphini wdrożyła odpowiednie procedury w celu należytej ochrony danych osobowych. Opracowano procedury, dokumenty i zalecenia, które pomogą pracownikom firmy Delphini z należytą starannością chronić dane Klientów oraz zapobiec dostępowi do tych danych osobom nieupoważnionym.

8.1.10. Delphini wykorzystuje dane osobowe wyłącznie zgodnie z zadeklarowanymi celami. Administrator kieruje się obowiązującym prawem, przede wszystkim postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

8.1.11. W celu realizacji zamówienia, Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta:

  • dane osoby składającej zamówienie: imię, nazwisko, adres pocztowy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, adres IP, numer telefonu, opcjonalnie: data urodzin i płeć

  • dane osoby odbierającej zamówienie: imię, nazwisko, adres pocztowy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu.

Zakres wymaganych danych jest zawarty w regulaminie sklepu internetowego dostępnym tutaj.

 

8.1.12. Podstawowym celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest zawarcie umowy sprzedaży lub realizacji usługi poprzez sklep internetowy i wykonaniu tej umowy, a także dostarczeniu sprzedanych produktów do Klienta.

8.1.13. Klient podaje wymagane dane dobrowolnie, natomiast dane te są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub realizacji usług.

8.1.14. Administrator wykorzystuje również dane osobowe zawarte w plikach Cookies w celach marketingowych i reklamowania produktów, w tym także dostosowania treści i reklam do Klienta z pomocą profilowania.

 

8.1.15. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Wycofania zgody można dokonać poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub poprzez wysłanie maila pod adres office@delphini.pl

 

8.1.16. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres zgodny z obowiązującym prawem lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta. Klient ma prawo wglądu do wszystkich przekazanych przez siebie danych osobowych, a także do ich zmiany, poprawienia, przekazania innemu podmiotowi oraz całkowitego usunięcia.

8.1.17. W przypadku realizacji dostawy (nie dotyczy odbioru osobistego), przekażemy dane dotyczące dostawy przesyłki portalowi Apaczka, która będzie procesorem Twoich danych osobowych. Firma ta z kolei przekaże Twoje dane wybranemu przez Ciebie przewoźnikowi.

Dane procesora portalu Apaczka:

R2G Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 0-2-797 Warszawa, NIP 7010194877

Regulamin korzystania z usług Apaczka dostępny tutaj.

 

Dane najczęściej wybieranych procesorów w postaci przewoźników:

 

UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680;

 

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Malborska 130; 30-624 Kraków) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000317743;

 

W przypadku wyboru szybkich płatności Shoper, procesorem danych osobowych Klienta w celu przeprocesowania płatności będzie Blue Media S. A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

Regulamin płatności Blue Media / szybkie płatności Shoper dostępny tutaj.

 

8.1.18. Klient ma prawo dostępu do wszystkich swoich danych osobowych, w tym również celu i kategorii przetwarzania danych osobowych, informacji o procesorach, którzy otrzymali dane osobowe do realizacji zamówienia, planowanego okresu przechowywania danych osobowych wynikającego z wewnętrznych dokumentów firmy oraz obowiązującego prawa (w tym prawa podatkowego i innego w przypadku wystawionych faktur), informacji o profilowaniu lub jego braku. Klient ma prawo aktualizować swoje dane, sprostować, zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych (również na czas określony), usunąć lub poprosić o usunięcie danych osobowych.

8.1.19. Strona internetowa delphini.pl zawiera linki do stron zewnętrznych. W takim przypadku firma Delphini nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności oraz stosowane środki ochrony danych osobowych na innych stronach niż strony firmy Delphini.

 

8.1.20. W celu zabezpieczenia danych osobowych na stronie internetowej delphini.pl, firma Delphini stosuje specjalne środki ochrony danych: zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, certyfikat SSL zainstalowany na stronie, a także współpraca z procesorami, którzy taki certyfikat również posiadają, a także dostęp do konta z indywidualnym loginem i hasłem.

 

8.1.21. Za bezpieczeństwo i poprawne działanie techniczne sklepu internetowego delphini.pl odpowiada firma udostępniająca firmie Delphini oprogramowanie sklepu, a więc firma która również definiowana jest jako procesor danych, tj. DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000395171

W przypadku skarg, pytań lub jakichkolwiek akcji związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem office@delphini.pl

 

9. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. W przypadku współpracy z zarejestrowanymi przedsiębiorcami, Delphini zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych funkcji sklepu internetowego.

9.2. Delphini ma prawo domagać się całkowitej lub częściowej przedpłaty w przypadku zamówień firmowych. Zalecaną metodą składania zamówień firmowych jest wysłanie zamówienia mailem pod adresem office@delphini.pl. Koszty poszczególnych produktów ustalane są na drodze indywidualnych ustaleń między Delphini a przedsiębiorcą-klientem i mogą różnić się od cen podanych na stronie internetowej.

9.3. Odpowiedzialność Delphini w stosunku do klienta, bez względu na podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny, bez względu na to czy jest to pojedyncze roszczenie, czy roszczenia w sumie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Delphini ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu.

10.2. O każdej zmianie Delphini ma obowiązek poinformować zarejestrowanych użytkowników minimum na 3 dni przed wprowadzeniem planowanej zmiany w regulaminie.

10.3. Wszystkie materiały graficzne (w tym logotypy, nazwy, zdjęcia i projekty towarów) zamieszczone na stronach internetowych Delphini, podlegają ochronie prawnej.

10.4. Klienci nie mogą zamieszczać na stronach internetowych sprzedawcy żadnych treści niezgodnych z prawem, niemoralnych, naruszających dobro innych osób, a także treści o charakterze rasistowskim, politycznym i innych.

10.5. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.

10.6. Żadne materiały znajdujące się na stronach internetowych Delphini (między innymi na stronie www.delphini.pl) nie mogą być używane i rozpowszechniane w żaden sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Delphini.

10.7. Regulamin zaczyna obowiązywać od 24.04.2016 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten może być użyty wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Klient może go wypełnić i odesłać na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

 

 

Delphini, Ewa Wojtowicz-Topiłko

ul. Złota 2, 96-321 Osowiec

www.delphini.pl

office@delphini.pl

tel. +48 603 793 301 lub + 48 607 327 883

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Składając to oświadczenie, informuję o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży następujących towarów:

-

-

-

-

-

-

-

-

Umowa została zawarta dnia:    …………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko klienta:   ……………………………………………………………………..

 

Adres klienta:   …………………………………………………………………………………………………………………..

 

Numer zamówienia (jeśli taki numer został nadany): …………………………………………………………….

 

Data złożenia zamówienia:   …………………………………………………………………

 

Podpis klienta:

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl